ZĪME - Lietošanas noteikumi

Lietojot portālu ZĪME, Jūs piekrītat sekojošiem noteikumiem:

1. ZĪME ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē ZĪMES Fonds.

2. Portāla ZĪME lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla ZĪME lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.

3. ZĪME ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā ZĪME.

4. Portāla ZĪME lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla ZĪME lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.

5. Lai kļūtu par portāla ZĪME reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam portāla ZĪME reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram portāla ZĪME reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Katrā portāla ZĪME lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā ZĪME ir aizliegta t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla ZĪME lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk.arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu, utt. Konstatējot šādu profilu esamību, ZĪME ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.

6. Katram reģistrētajam portāla ZĪME lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.

7. Portāla ZĪME reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla ZĪME reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.

8. Komerciāla rakstura aktivitātes portālā ZĪME ir atļautas tikai ar portāla ZĪME saskaņojumu.

9. ZĪME ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam ZĪME, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

10. Katrs portāla ZĪME lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portālā ZĪME ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:

Informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;

informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla ZĪME normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ZĪME ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

11. Jebkurā gadījumā ZĪME nenes nekādu atbildību par portālā ZĪME izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat ZĪME nav atbildīga par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no ZĪME. Bez tam ZĪME nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla ZĪME lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

12. Portāla ZĪME lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu ZĪME tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret ZĪME un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.

13. Ja portāla ZĪME lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

14. ZĪME, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla ZĪME lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.

15. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu ZĪME pieder tikai un vienīgi ZĪME. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti ZĪME.

16. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp ZĪME un portāla ZĪME lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Vācijas Federatīvās Republikas likumdošanu.

Privātums

1. Visi portālā ZĪME ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši Vācijas Federatīvās Republikas likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot Vācijas Federatīvās Republikas likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

2. Kļūstot par reģistrēto portāla ZĪME lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.

3. Katrs reģistrētais portāla ZĪME lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portāla ZĪME lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no ZĪME.